Let op!

Gigakids is gebouwd met de nieuwste technieken en werkt om deze reden niet goed meer op Internet Explorer.
Ook Microsoft raadt aan om voortaan de vervanger van Internet Explorer, "Microsoft Edge" te gebruiken. Deze staat als het goed is al op jouw laptop of pc als je windows 10 hebt.
Type "edge" in je startmenu om dit te controleren.
Niet kunnen vinden?
Dan kun je deze hier downloaden: https://www.microsoft.com/en-us/edge.
Je kunt ook een andere browser gebruiken, zoals Mozilla Firefox of Google Chrome.

Kies je mascotte!

Annuleren
Kies

Algemene Voorwaarden

  1. Het is niet toegestaan het verkregen informatie/materiaal op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens OEMtypen of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
    2.OEMtypen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
    3.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop OEMtypen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OEMtypen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
    4.OEMtypen is niet gebonden aan haar aanbod, indien er sprake is van een foutieve vermelding.
    5.Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van OEM-trainingen van toepassing.